Concrus de cartells

L'EDICIÓ 202

Atenció: Donades les especials circumstàncies que s'estan produint pel virus COVID-19, l'edició de 2020 queda deserta a l'espera de veure com evoluciona la situació actual. 

Moltes gràcies per la confiança i la comprensió.

DeSCOBREIX ELS CARTELLS

QUE ES VAN PRESENTAR A L'EDICIÓ DE 2019